Hodnocení 24. celostátního rusistického semináře, 14.-15.9.2018, Mohelnice

By | 21.9.2018

24. celostátní rusistický seminář

v rámci dalšího vzdělávání učitelů (s certifikátem MŠMT)

se uskutečnil 14. – 15. 9. 2018 v prostorách Obchodní akademie v Mohelnici

za podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje, vedení OA Mohelnice, Západočeské univerzity v Plzni, České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti.

Úvodní slovo:

Mgr. Jiří Klapka – předseda ČAR a ČRS, Ing. Aleš Zedník- honorární konzul Ruské federace v ČR v Ostravě,

Ing. Josef Peškar – ředitel OA Mohelnice

a Mgr. Šárka Miketová – organizační garantka semináře z OA Mohelnice.

Program 14.září:

V úvodu přednáškové části Mgr. J. Klapka zhodnotil význam festivalu ARS POETICA -Puškinův památník, zaměřil se na historii i současný stav soutěže, připomněl významné osobnosti, které se v průběhu desetiletí zúčastnili Puškinova památníku. Jeho slova doplnila Mgr. K. Eibenová, která hovořila o úrovni a výsledcích současných celostátních přehlídek. Zdůraznila především práci učitelů, kteří dovedou získat zájem žáků a studentů pro účast v této soutěži. Mgr. M. Vilišová připomněla historii krajských kol festivalu v 90. letech, zejména v Moravskoslezském kraji, podtrhla vstřícný přístup ředitelství Gymnázia v Bohumíně a Městského úřadu, takže v tomto kraji nebyla soutěž přerušena, i když se zpočátku účastnili zástupci hlavně středních škol. Vzpomněla doc. Květuši Lepilovou, která společně s katedrou slavistiky FF Ostravské univerzity tuto soutěž podpořila. V bohaté diskusi hovořili účastníci o svých zkušenostech z festivalu, o rostoucím zájmu, nadšené atmosféře přehlídek a perspektivách jeho rozvoje.

Následovala přednáška – Ruská zpívaná poezie Mgr. Igora Jelínka, Ph.D. z FF Ostravské univerzity. Zaměřil se na vývoj, témata a charakteristiku prvních a nejvýznamnějších ruských bardů-písničkářů. Posluchači se zamýšleli nad texty, které jsou stále aktuální.

Po přestávce vystoupila PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D. z FF UK Praha. V úvodu vystoupení prezentovala svou třetí knihu Zvolili svobodu. Pak se zaměřila na tvorbu A. Galiče. Zdůraznila jeho všestrannost v několika uměleckých oborech a přiblížila jednotlivé etapy jeho vývoje a tvorby a také příčiny odchodu ze země.

Poté vystoupila Mgr. A. Kopřivová ze Slovanské knihovny Národní knihovny ČR. Věnovala se historii výuky ruštiny v naší zemi od začátku 20. let minulého století, vlivu ruské emigrace na kvalitu výuky ruského jazyka. Připomněla, že povinná výuka ruštiny byla zavedena již za Františka Josefa I. na obchodních akademiích Rakouska-Uherska. Naši absolventi působili v pobočkách českých továren v Rusku. Zaměřila se na vlny zájmu o ruštinu v 19. století, před 1. světovou válkou a po vzniku ČSR. Připomněla významnou lingvistickou školu v Praze a její osobnosti. Uvedla, že po r. 1945 se podle Košického vládního programu stala ruština povinným jazykem ve škole – od r. 1946 od 4. třídy, následně vznikaly Lidové kurzy RJ a katedry rusistiky na VŠ.

Večer seznámila účastníky semináře Mgr. E. Levá – z Jazykové školy Czech prestige Praha, s projektem prezentací rusky hovořících studentů Poznej mou zemi a také se zájmem o tento projekt na některých středních školách, dokonce i na ZŠ, s jeho rozšiřováním i úspěchy. Dále seznámila účastníky se zájezdy J. R. Tour- Putování do Petrohradu a Pobaltí. O něm a dalším cestování hovořil majitel CK Radomír Bílý.

Mgr. J. Klapka hovořil o českých hudebnících ve světě a zejména o díle Jana Bohuslava Práče, jeho Zpěvníku ruských písní a putování českých písniček. Prezentoval svůj nový zpěvník Песни Чехословакии – naše písně zpívané v Rusku a přeložené do ruštiny. Všichni účastníci tyto zpěvníky obdrželi a rádi se připojili k názorným ukázkám. Kolektivní zpívání pak přešlo v neformální hudební posezení za doprovodu kytar J. Klapky a I. Jelínka a přispělo k přátelské atmosféře akce.

Program 15.září:

Další den zahájila seminář Mgr. K. Eibenová přednáškou Motivační a poznávací funkce děl ruských malířů ve výuce ruštiny – 4. část. Spojila informace s neotřelými zajímavostmi ze života nejen autora, ale i zobrazených postav v návaznosti na tendence v malířství, zaměřila se na působení díla. V některých okamžicích zapojila do řešení i posluchače semináře.

Následující přednášející Doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., dlouholetá vedoucí katedry RJ FF UP Olomouc, se věnovala aktuálním problémům lingvodidaktiky ruštiny. Zaměřila se na pojem kompetence učitele cizího jazyka. Pro srovnání uvedla kompetence určené ministerstvem školství v Rakousku a u nás. Připomněla dlouhotrvající práci českých rusistů, kteří se této problematice věnovali a věnují. Jejich výsledky jsou patrné v učebnicích ruského jazyka.

Po přestávce seznámila účastníky semináře PhDr. Radka Hříbková, CSc., dlouholetá vedoucí katedry RJ PdF UK Praha, s učebním souborem Raduga plus na cvičeních, která měli posluchači k dispozici, zdůraznila práci ve skupinách a další metody a navázala tak na předcházející přednášku.

Další vystoupení bylo věnováno prezentaci 1. dílu nové učebnice Tvoj šans Doc. Ljudmily Valové, CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni. Na praktických ukázkách se zaměřila na stavbu cvičení a textů.

Po obědě následovala druhá část přednášky Mgr. A. Kopřivové Ruská Moravská Třebová – líheň talentů. Seznámila posluchače s projektem vlády ČSR, která se rozhodla po občanské válce v Rusku převzít celou školu – 500 dětí z různých částí Ruska, které byly převezeny do Konstantinopole. Pro děti i personál školy byla určena Moravská Třebová. Mgr. A. Kopřivová přiblížila vývoj školy od r. 1922 do r. 1935 a uvedla mnohé významné absolventy (S. Machonin, M. Romberg, Nataša Tánská a další).

Poslední přednášku věnoval Mgr. J. Klapka významu československé ilustrace, ilustrátorům ruské klasiky a zejména malíři Michailu Rombergovi. Každý účastník dostal knížku s jeho

ilustracemi, obrazy, kresbami a návrhy divadelních kostýmů. Ve své přednášce přiblížil Klapka dramatický životní příběh tohoto výtvarníka, informoval o obnoveném zájmu o jeho dílo i plánovaných výstavách.

Všechny přednášky vyvolávaly živý zájem a diskusi po každé z nich. Mnohá fakta byla pro posluchače objevná, zvlášť téma o ruské emigraci. Přednášky zaujaly nejen obsahem, ale i přístupem přednášejících a jejich osobitým pohledem na problematiku. Celý seminář se nesl v radostně přátelské atmosféře a všichni účastníci se těší na další setkání.

Přítomní v závěrečném hodnocení vysoce ocenili práci organizátorů i jejich vstřícnost a mimořádnou obětavost; vyjádřili spokojenost s úrovní přednášek a navrhli další možné náměty do programu 25. ročníku.

VYSLOVILI PODĚKOVÁNÍ za podporu

zejména Krajskému úřadu Olomouckého kraje a vedení OA Mohelnice,

ale i Západočeské univerzitě v Plzni, České asociaci rusistů a Česko-ruské společnosti.

                                                              Mgr. Jiří Klapka                                                                                                       Mgr. Klaudia Eibenová

         předseda Česko-ruské společnosti                                                                          místopředsedkyně České asociace rusistů

 

 

Zapsala: Mgr. Marie Vilišová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *